I znów problem - pliki

Tutaj macie kod:

#Definiujemy klasę:
class Lost

 #dołączamy gem:
 require 'rubygems'
 require 'highline/import'

 #potrzebujemy akcesora zwracającego wskaźnik do pliku:
 attr_reader :fp

 #Konstruktor otwiera plik:
 def initialize(file)
  @fp = File.open(file)
 end

 #Metoda do dodawania rekordów:
 def add_record

  #Pobieramy informacje:
  name = ask('Imię? ') { |q| q.validate = /\A[a-z .'-]+\Z/i }
  id = ask('ID? ', Integer) { |q| q.above = 0}

  #Zapisujemy dane do pliku:
  @fp.puts "#{id},#{name}"
 end

 #Metoda zamykania pliku
 def close
  @fp.close
 end

end #Koniec klasy Lost

#Tworzymy obiekt:
lost = Lost.new('dane.txt')

#Dodajemy dwa kolene rekordy:
2.times { lost.add_record }

#Zamykamy plik

a tutaj błąd:

ruby -w lost.rb

Imię? Dominik
ID? 231
lost.rb:26:in `write': not opened for writing (IOError)
	from lost.rb:26:in `puts'
	from lost.rb:26:in `add_record'
	from lost.rb:40:in `block in <main>'
	from lost.rb:40:in `times'
	from lost.rb:40:in `<main>'

Pytanie przy okazji: czy takie kody warte są wrzucania na Github? dodam że jeszcze nic nie wrzuciłem bo nawet nie umiem :smiley:

Imo wystarczy zmienić @fp = File.open(file) na @fp = File.open(file, 'w')