Named scope

Jak skonstruować scoped’a, “by_category”, który szuka kategorie po asocjacji “has_and_belongs_to_many”, które znajdują się w tabeli “categories_products”?

Dla przyszłych pokoleń:

named_scope :by_category, lambda { |category| { :joins => :categories, :conditions => ['categories_products.category_id = ?', category] } }
:slight_smile: