Spree: problem z filtrowaniem produktów

Witam ma taki problem.
Otóż robię filtrowanie produktów w widoku ogólnym produktów w spree. Na pozór wszystko działa gdy wybieram filtrowanie pojedyńcze

Problemy zaczynają się gdy chcę zaznaczyć większy zakres filtrowania

Wtedy wyrzuca mi taki błąd

Używam bazy danych postgreSQL, wszystko jest robione na moim localhoscie

ActiveRecord::StatementInvalid (PG::Error: ERROR: column "spree_product_taxons.taxon_id" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function)

przecież wszystko tutaj jest :rolleyes:

pokaż kod a nie zdjęcia pań w bieliźnie :wink: (i zawsze treść błędu a nie screen…)

To jest kod model/spree/taxon.rb

module Spree
 class Taxon < ActiveRecord::Base
  acts_as_nested_set :dependent => :destroy

  belongs_to :taxonomy, :class_name => "Spree::Taxonomy"
  has_and_belongs_to_many :products, :join_table => 'spree_products_taxons'
  before_create :set_permalink

  attr_accessible :name, :parent_id, :position, :icon, :description, :permalink, :taxonomy_id

  validates :name, :presence => true

  has_attached_file :icon,
   :styles => { :mini => '32x32>', :normal => '128x128>' },
   :default_style => :mini,
   :url => '/spree/taxons/:id/:style/:basename.:extension',
   :path => ':rails_root/public/spree/taxons/:id/:style/:basename.:extension',
   :default_url => '/assets/default_taxon.png'

  include ::Spree::ProductFilters # for detailed defs of filters

  # indicate which filters should be used for a taxon
  # this method should be customized to your own site
  def applicable_filters
   fs = []
   # fs << ProductFilters.taxons_below(self)
   ## unless it's a root taxon? left open for demo purposes

   fs << ProductFilters.price_filter if ProductFilters.respond_to?(:price_filter)
   fs << ProductFilters.brand_filter if ProductFilters.respond_to?(:brand_filter)
   fs
  end

  # Creates permalink based on Stringex's .to_url method
  def set_permalink
   if parent_id.nil?
    self.permalink = name.to_url if permalink.blank?
   else
    parent_taxon = Taxon.find(parent_id)
    self.permalink = [parent_taxon.permalink, (permalink.blank? ? name.to_url : permalink.split('/').last)].join('/')
   end
  end

  def active_products
   scope = products.active
   scope = scope.on_hand unless Spree::Config[:show_zero_stock_products]
   scope
  end

 end
end

Kod controller/spree/taxons_controller.rb

module Spree
 class TaxonsController < BaseController

  rescue_from ActiveRecord::RecordNotFound, :with => :render_404
  helper 'spree/products'

  respond_to :html


  def show
   @taxon = Taxon.find_by_permalink!(params[:id]) 
   return unless @taxon

   @nazwa = accurate_title
   @sort_options = {
     "Najpopularniejsze" => "descend_by_popularity",
     "od A do Z" => "ascend_by_name",
     "od Z do A" => "descend_by_name",
     "Cena: od Wysokiej do Niskiej" => "descend_by_master_price",
     "Cena: od Niskiej do Wysokiej" => "ascend_by_master_price",
   }
   @searcher = Spree::Config.searcher_class.new(params.merge(:taxon => @taxon.id))
   @products = @searcher.retrieve_products

   respond_with(@taxon)
  end

  def get_taxonomies
   @taxonomies ||= Spree::Taxonomy.includes(:root => :children)
  end

  private
   def accurate_title
    @taxon ? @taxon.name : super
   end
 end
end

kod views/spree/taxons/show.html.erb


<h3 class="taxon-title"><%= accurate_title %></h3>
<% content_for :sidebar do %>
 <div data-hook="taxon_sidebar_navigation">
  <%#= render :partial => 'spree/shared/taxonomies' %>
  <%= render :partial => 'spree/shared/filters' if @taxon.children.empty? %>
 </div>
<% end %>
<div id="column_right">
	<div class="produkty_styl" data-hook="taxon_products">
		<div id="baner_page">
		<%= insert_banner(:category => "#{@nazwa}" ) %>
	</div>
	<div id="page">
		<div id="content_top">
			<div id="breadcrumbs">
				<%= breadcrumbs(@taxon) %>
			</div>
				<div id="sort">Sortuj wg:
					<%= form_for :taxon, :url => seo_url(@taxon) do |f| %>
						<%= select_tag 'product_group_query',
						options_for_select(@sort_options.each_pair { |key, value|
						[key,value] }), :onchange => "this.form.submit();" %>
					<% end %> 
				</div>
		</div>
	 <%= render :partial => 'spree/shared/products', :locals => { :products => @products, :taxon => @taxon } %>
	</div>
	</div>
</div>

Rozumiem że zdjęcia Pań mogą rozpraszać, :slight_smile: tak więc będę pisać kodem…

Kod /views/spree/shared/_filters.html.erb


<div id="column_left">

<div id="menu_propoz" class="menu_left">
 <div class="header">Propozycje</div>

</div>

<% filters = @taxon ? @taxon.applicable_filters : [Spree::ProductFilters.all_taxons] %>
<% unless filters.empty? %>
 <%= form_tag '', :method => :get,:id => 'sidebar_products_search' do %>
  <% params[:search] ||= {} %>
  <%= hidden_field_tag 'per_page', params[:per_page] %>
  <% filters.each do |filter| %>
   <% labels = filter[:labels] || filter[:conds].map {|m,c| [m,m]} %>
   <% next if labels.empty? %>

  <% if filter[:name] == 'Sortuj po cenie:' %>
   <div class="navigation" data-hook="navigation">
    <h6 class="filter-title"> <%= filter[:name] %> </h6>
    <ul class="filter_choices" >
     <% labels.each do |nm,val| %>
      <% label = "#{filter[:name]}_#{nm}".gsub(/\s+/,'_') %>
      <li class="nowrap2">
       <input type="checkbox"
           id="<%= label %>"
           name="search[<%= filter[:scope].to_s %>][]"
           value="<%= val %>"
           <%= params[:search][filter[:scope]] && params[:search][filter[:scope]].include?(val.to_s) ? "checked" : "" %> />
       <label class="nowrap" for="<%= label %>"> <%= nm %> </label>
      </li>
     <% end %>
    </ul>
   </div>
   <% else %>
   <div class="navigation" data-hook="navigation">
   <div id="wyb_produc">
   <div class="flexcroll">
    <h6 class="filter-title"> <%= filter[:name] %> </h6>
    <ul>
     <% labels.each do |nm,val| %>
      <% label = "#{filter[:name]}_#{nm}".gsub(/\s+/,'_') %>
      <li class="nowrap">
       <input type="checkbox"
           id="<%= label %>"
           name="search[<%= filter[:scope].to_s %>][]"
           value="<%= val %>"
           <%= params[:search][filter[:scope]] && params[:search][filter[:scope]].include?(val.to_s) ? "checked" : "" %> />
       <label class="nowrap" for="<%= label %>"> <%= nm %> </label>
      </li>
     <% end %>
    </ul>
    <div class="clearfloat"></div>
   </div>
  </div>
 </div>
   <% end %>
  <% end %>
  <div class="przycisk">
  <%= submit_tag t(:search), :name => nil %>
 </div>
 <% end %>
<% end %></div>